VN1 Vietnamese-699 Songs
NO TITLE Words & Music KEY
3001 Toâi ru em nguû      Trònh Coâng Sôn E 
3002 Tuoåi ñaù buoàn      Trònh Coâng Sôn Cm 
3003 Saàu ñoâng       Khaùnh B ng Bm 
3004 Naéng chieàu      Leâ Troïng Nguyeãn E 
3005 Thoâi       Y Vaân Cm 
3006 Nieàm thöông nhôù      Nhaïc ngoaïi quoác Gm 
3007 Nhìn nhöõng muøa thu ñi     Trònh Coâng Sôn F 
3008 Caùt buïi       Trònh Coâng Sôn Em 
3009 Lôøi cuoái cho em      Nguyeãn Vuõ G 
3010 Nhöõng böôùc chaân aâm thaàm     Y Vaân Am 
3010 Thaùng gieâng treân ngoùn tay em    Ñoaøn Xuaân Myõ Fm 
3011 Caùnh buoàm xa xöa      Nhaïc ngoaïi quoác G 
3012 Thöông tieác      Nhaïc ngoaïi quoác Dm 
3013 Muøa thu laù bay      Nhaïc ngoaïi quoác F 
3014 Tình coù nhö khoâng      Traàn Thieän Thanh D 
3015 Dö aâm       Nguyeãn V n Tyù C 
3016 Trôû veà maùi nhaø xöa      Nhaïc ngoaïi quoác Dm 
3017 Loøng meï      Y Vaân F#m 
3018 Ai veà soâng Töông Thoâng Ñaït  G 
3019 AÛo aûnh Y Vaân Dm 
3020 Saøi goøn ñeïp laém      Y Vaân G 
3021 Haï traéng       Trònh Coâng Sôn Dm 
3022 Saùu möôi naêm cuoäc ñôøi     Y Vaân F 
3023 Beân nhau ngaøy vui Quoác Duõng C 
3024 Nhaät kyù ñôøi toâi      Thanh Sôn Fm 
3025 Tình thaém duyeân queâ    Truùc Phöông Cm 
3026 Muøa ñoâng cuûa anh      Traàn Thieän Thanh E 
3027 Gaëp nhau laøm ngô     Traàn Thieän Thanh F 
3028 Buoàn ôi chaøo mi Nguyeãn aùnh 9 B 
3029 Sang ngang      Ñoã Leã Gm 
3030 Sôn nöõ ca       Traàn Hoaøn B 
3031 Con thuyeàn khoâng beán     Ñaëng Theá Phong Am 
3032 Nhö caùnh vaïc bay      Trònh Coâng Sôn Em 
3033 Tình nhôù oâng Sôn      Trònh Coâng Sôn Em 
3034 Ru em töøng ngoùn xuaân hoàng     Trònh Coâng Sôn Cm 
3035 Chieàu moät mình qua phoá    Trònh Coâng Sôn Cm 
3036 Yeâu ngöôøi xa xöa      Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3037 Ñaø laït hoaøng hoân      Minh Kyø,Daï Caàm F 
3038 Leä ñaù       Traàn Trònh F 
3039 Moät thoaùng queâ höông     Nguyeãn V n Hieân F 
3040 Sao em nôõ voäi laáy choàng     Traàn Tieán Bm 
3041 Tình ñaàu       Hoaøng Hieäp F 
3042 Höông thaàm      Vuõ Hoaøng Bm 
3043 Hueá tình yeâu cuûa toâi     Tuyeát Mai F 
3044 Lôøi toû tình cuûa muøa xuaân     Thanh Tuøng Bb 
3045 Queâ höông       Giaùp V n Thaïch Gm 
3046 Ñaát nöôùc       Phaïm Minh Tu1/2n Cm 
3047 Khoâng daùm ñaâu      Dieäp Minh Tuyeàn A 
3048 Em ñi chuøa Höông      Traàn V n Kheâ Dm 
3049 Höông tình yeâu      Vuõ Hoaøng Em 
3050 Chuyeán taøu queâ höông     Hoàng Vaân Dm 
3051 Ngaên caùch       Y Vaân Am 
3052 Ñeâm ñoâng       Nguyeãn V n Thöông Bm 
3053 Ngöôøi xoùm gieàng      Toâ Thanh Tuøng Gm 
3054 Yeâu em daøi laâu      Traàn Thieän Thanh G 
3055 Tình khuùc giao duyeân     Khaùnh B ng Gm 
3056 Xuaân hoàng treân maù     Hoaøi Nam Dm 
3057 Tình beå daâu      Hoaøng Phöông Gm 
3058 Nhöõng gioøng löu nieäm     Hoaøi Nam Em 
3059 Thöông ca muøa haï     Thanh Sôn, Baûo Thu Gm 
3060 Nhaønh caây tröùng caù     Vinh Söû Fm 
3061 Noãi buoàn bieät ly      Thanh Sôn Fm 
3062 Ñoùn xuaân naøy nhôù xuaân xöa     Chaâu Kyø, Anh Chaâu Dm 
3063 Ñaø Laït moät chieàu mô    Khaùnh B ng G 
3064 Kyû nieäm naøo buoàn      Hoaøi An A 
3065 Tình hoïc sinh      Thanh Sôn C 
3066 Khoâng       Nguyeãn aùnh 9 Fm 
3067 Aoù luïa Haø Ñoâng Ngoâ Thuïy Mieân Cm 
3068 Tình möa       Nhaïc ngoaïi quoác D 
3069 Tình yeâu laø theá     Khaùnh B ng Em 
3070 Phuø sa noàng naøn      Traàn Quang Huy Em 
3071 Ru anh       Dzo(c)n Bình Gm 
3072 Göûi gioù cho maây ngaøn bay     Ñoaøn Chuaån,Töø Linh C 
3073 Noãi loøng       Nguyeãn V n Khaùnh D 
3074 Thu quyeán ruõ Khaùnh     Ñoaøn Chuaån,Töø Linh Bb 
3075 Tìm maõi thöông yeâu     Nguyeãn Höõu Thieát Fm 
3076 Tình em ñaõ cheát      Nguyeãn Höõu Thieát Bm 
3077 Chæ coù moät thoâi      Töø Huy Bm 
3078 Bieån haùt lôøi meï ru Phaïm Theá Myõ C#m 
3079 Thöông moät ngöôøi      Trònh Coâng Sôn Em 
3080 Moái duyeân queâ     Khaùnh B ng Dm 
3081 Cho queân thuù ñau thöông     Nhaïc ngoaïi quoác A 
3082 Doãi hôøn       Nguyeãn Toân Nghieâm Dm 
3083 Nhôù veà Haø Noäi      Hoaøng Hieäp D 
3084 Ngöôøi meï cuûa toâi      Xuaân Hoàng Bm 
3085 Doøng soâng tuoåi thô     Hoaøng Hieäp Bm 
3086 Mong ñôïi ngaäm nguøi     Töø Huy A 
3087 Möa chieàu       Nguyeãn V n Hieân Am 
3088 Coâ beù coù  chieác raêng kheånh     Traàn Thieát Huøng C 
3089 Coâ beù doãi hôøn      Nguyeãn Ngoïc Thieän E 
3090 Haùt veà moät loaøi hoa      Traàn Ngoïc Minh C 
3091 Khi anh nhìn em      Hoaøng Hieäp C 
3092 Moät thôøi ñeå nhôù     Nguyeãn V n Hieân Em 
3093 Göûi thaønh phoá     Leâ Anh Vuõ Bm 
3094 Giai ñieäu muøa xuaân      Toân Th1/2t L3/4p E 
3095 Coâ beù u saàu      Nguyeãn Ngoïc Thieän F 
3096 Tieáng haùt thaønh phoá mang teân Ngöôøi     Cao Vieát Baùch A 
3097 Baøi ca hy voïng V n Kyù D 
3098 Tình ca       Hoaøng Vieät Cm 
3099 Caâu haùt boâng sen Thanh Thöùc D 
3100 Haønh khuùc ngaøy vaø ñeâm     Phan Huyønh Ñieåu Gm 
3101 Baøi ca Tröôøng Sôn Traàn Chung  F 
3102 Xuaân chieán khu      Xuaân Hoàng E 
3103 Tình ca ñaát nöôùc      Phan Nhaân C 
3104 Doøng soâng tình meï     Hoà Minh Nhaân Gm 
3105 Tình ñaát ñoû mieàn Ñoâng     Traàn Long aån Am 
3106 Veát chaân troøn treân caùt     Traàn Tieán Gm 
3107 Baøi ca Haø Noäi Vuõ Thanh Bb 
3108 Trò An aâm vang muøa xuaân     Toân Th1/2t L3/4p Bm 
3109 Moät traùi tim moät queâ höông     Phaïm Troïng Caàu F 
3110 Ñaát nöôùc lôøi ru      V n Thaønh Nho Gm 
3111 Laù ñoû       Hoaøng Hieäp Bm 
3112 Baøi ca khoâng queân Phaïm Minh Tu1/2n  Dm 
3113 Vaøm Coû Ñoâng      Tröông Quang Luïc Bm 
3114 Kyû nieäm cao nguyeân     Leâ Quoác Thaéng Em 
3115 Cho toâi yeâu      Hoaøng Ñaïm Dm 
3116 Löu buùt thôøi aùo traéng     Nguyeãn V n Hieân Am 
3117 Hoa möôøi giôø     Ñaøi Phöông Trang Bm 
3118 Giai ñieäu tình yeâu      Nguyeãn V n Hieân Bb 
3119 Nhö nhöõng gioït söông     Nguyeãn V n Hieân Bb 
3120 Möôøi naêm thöông nhôù    Nguyeãn V n Hieân F#m 
3121 Chieác laù      Nguyeãn V n Hieân Gm 
3122 Phöôïng hoàng      Vuõ Hoaøng Dm 
3123 Muøa thi nhôù maõi      Tröông Quùi Haûi Dm 
3124 Dieãm xöa       Trònh Coâng Sôn Dm 
3125 Moät thoaùng höông xuaân     Nguyeãn V n Hieân F 
3126 Muøa xuaân beân cöûa soå    Xuaân Hoàng Bm 
3127 Moät thôøi aùo traéng      Nguyeãn V n Hieân F 
3128 Beân em muøa xuaân Nguyeãn V n Hieân Bb 
3129 Veà thaêm maùi tröôøng xöa     Trònh Coâng Sôn F 
3130 Caùnh hoa löu ly      Dieäp Minh Tuyeàn Cm 
3131 Ñeâm chia tay      SVSP Haø Noäi Dm 
3132 Beân kia soâng Nguyeãn V n Hieân Bb 
3133 Baøi ca sinh vieân Traàn Hoaøng Tieán G 
3134 Tieáng haùt nhöõng ñeâm khoâng nguû   Phaïm Tuyeân Cm 
3135 Thaùng n m hoïc troø     Nguyeãn Ñöùc Trung F 
3136 Möa hoàng       Trònh Coâng Sôn Bb 
3137 Con ñöôøng ñeán tröôøng     Phaïm Ñ ng Khöông Am 
3138 Ñeâm thaønh phoá ñaày sao     Traàn Long aån Dm 
3139 Haùt vôùi chuù ve con      Thanh Tuøng C 
3140 Hoaøng hoân maøu laù     Thanh Tuøng Bm 
3141 Gaëp nhau trong möa     Hoàng Vaân Bm 
3142 Hoa söù nhaø em      Hoaøng Phöông Cm 
3143 Caùch xa       Phan Huyønh Ñieåu F 
3144 Muøa xuaân töø Ñieåu nhöõng gieáng daàu    Phaïm Minh Tu1/2n Cm 
3145 Haït möa long lanh      Nguyeãn Ñöùc Trung D 
3146 Haûi aâu phi xöù     Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3147 Xa vaéng       Maïc Tuaân Bm 
3148 Noái voøng tay lôùn      Trònh Coâng Sôn Em 
3149 Nuï hoa vaø caây suùng      Nguyeãn Ngoïc Thieän Gm 
3150 Ñoø ngheøo       Y Vaân F#m 
3151 Hình boùng cuõ     Truùc Phöông Gm 
3152 Hoà than thôû      Nguyeãn Hieàn A 
3153 Heïn öôùc muøa xuaân      Quoác Duõng D 
3154 Haïnh phuùc mong manh     Phaïm Theá Myõ Bm 
3155 Chuyeän ñoùa Quyønh Höông     Trònh Coâng Sôn Gm 
3156 Thaønh phoá muaø xuaân     Trònh Coâng Sôn Cm 
3157 Haõy khoùc ñi em      Trònh Coâng Sôn Bb 
3158 Coù nhôù ñeâm naøo      Khaùnh B ng Fm 
3159 Quyønh Höông      Trònh Coâng Sôn F 
3160 Huyeàn Dieäu      Nguyeõn V n Tyù Gm 
3161 Ngöôøi veà boãng nhôù     Trònh Coâng Sôn Em 
3162 Daáu chaân ñòa ñaøng      Trònh Coâng Sôn Gm 
3163 Haùt töø ñoàng hoang      Mieân Ñöùc Thaéng Bm 
3164 Roài nhö ñaù ngaây ngoâ    Trònh Coâng Sôn C 
3165 Xa em kyû nieäm      Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3166 Chæ coù ta trong moät ñôøi     Trònh Coâng Sôn Fm 
3167 Lôøi cuûa doøng soâng      Trònh Coâng Sôn Gm 
3168 Moät ngaøy nhö moïi ngaøy     Trònh Coâng Sôn Dm 
3169 Cuoái cuøng cho moät tình yeâu     Trònh Coâng Sôn D 
3170 Hai phöông trôøi caùch bieät     Hoaøng Troïng F 
3171 Laëng leõ nôi naøy      Trònh Coâng Sôn Gm 
3172 Hoa xuaân ca      Trònh Coâng Sôn D 
3173 Hoa vaøng maáy ñoä      Trònh Coâng Sôn Dm 
3174 Em ñeán thaêm anh moät chieàu möa    Toâ Vuõ D 
3175 Phoâi pha       Trònh Coâng Sôn Gm 
3176 Chuyeän heïn hoø     Traàn Thieän Thanh D 
3177 Taâm söï ngaøy xuaân      Hoaøi An Am 
3178 Anh haõy veà ñi Cheá Thanh Am 
3179 Nhö moät lôøi chia tay     Trònh Coâng Sôn A 
3180 Xuaân vaø tuoåi treû     La Hoái, Theá Löõ F 
3181 Em coøn nhôùø hay em ñaû quean    Trònh Coâng Sôn Em 
3182 Öôùt mi       Trònh Coâng Sôn G#m 
3183 Chieác laù cuoái cuøng      Ñoaøn Chuaån Gm 
3184 Moäng chieàu xuaân      Ngoïc Bích Bb 
3185 Em ñaû cho toâi baàu trôøi     Trònh Coâng Sôn F 
3186 Trong noãi ñau tình côø    Trònh Coâng Sôn Dm 
3187 Goùp laù muøa xuaân      Trònh Coâng Sôn F#m 
3188 Em haõy nguû ñi      Trònh Coâng Sôn Em 
3189 Ñôøi goïi em bieát bao laàn     Trònh Coâng Sôn Em 
3190 Coøn ai vôùi ai      Trònh Coâng Sôn F#m 
3191 Ñieäp khuùc muøa xuaân     Quoác Duõng Dm 
3192 Baûy ngaøy ñôïi mong Traàn Thieän Thanh  D 
3193 Ai ñöa em veà Nguyeãn aùnh 9  F 
3194 Tieáng xöa       Döông Thieäu Töôùc Bb 
3195 Bieät ly Dzo(c)n Maãn D 
3196 Göûi laïi moät muøa hoa     Ñoaøn Xuaân Myõ Bb 
3197 Taïm bieät muøa heø     Ñoaøn Xuaân Myõ Gm 
3198 Mieàn ñaát tuoåi thô     Ñoaøn Xuaân Myõ Bm 
3199 Hoa ñoû hoïc troø     Ñoaøn Xuaân Myõ Gm 
3200 Roài coù laàn möa thay laù me     Ñoaøn Xuaân Myõ Fm 
3201 Vaø trong gioù muøa thu     Ñoaøn Xuaân Myõ F#m 
3202 Khaùt voïng muøa xuaân     Ñoaøn Xuaân Myõ Gm 
3203 Taëng vaät       Ñoaøn Xuaân Myõ Am 
3204 Seõ noùi lôøi yeâu thöông tôùi ngöôøi    Ñoaøn Xuaân Myõ Gm 
3205 Vaàng döông raïng rôõ     Ñoaøn Xuaân Myõ Dm 
3206 Bi kòch Ñoaøn Xuaân Myõ Am 
3207 Em coù maùi toùc vaøng      Ñoaøn Xuaân Myõ G 
3208 Baét ñaàu yeâu Ñoaøn Xuaân Myõ Am 
3209 Baøi taäp trong tình yeâu Ñoaøn Xuaân Myõ Em 
3211 Haïnh ngoä aân Myõ yeâu     Ñoaøn Xuaân Myõ Gm 
3212 Kyû nieäm beân hoà     Ñoaøn Xuaân Myõ Gm 
3213 Laù ñoå muoân chieàu      Ñ.Chuaån,Töø Linh Dm 
3214 Gioïng ca dó vaõng      Baûo Thu Gm 
3215 Tình khuùc chieàu möa     Nguyeãn aùnh 9 Gm 
3216 Queâ höông thöông nhôù    Mai Nguyeân Vuõ D 
3217 Theâm moät phuùt say      Mai Nguyeân Vuõ A 
3218 Chuyeän thaàn tieân      Y Vaân Bm 
3219 Traêng môø beân suoái      Nhaïc tieàn chieán Dm 
3220 Giaû töø tieàn chieán      T.T.Tuøng, Vaân Vi Gm 
3221 Ñöôïc tin em laáy choàng     Chaâu Kyø Dm 
3222 Buoàn trong kyû nieäm Truùc Phöông Cm 
3223 Chieàu trong tuaàn      Truùc Phöông Cm 
3224 Beân ñôøi hiu quaïnh Trònh Coâng Sôn Dm 
3225 Möa nöûa ñeâm      Truùc Phöông Cm 
3226 Noùi chi ñeán chuyeän mai sau     Thoâng Ñaït Dm 
3227 Coâ haøng nöôùc      Nhaïc tieàn chieán G 
3228 Gôûi veà em       Huy Phöông Am 
3229 Tình ñeïp muøa choâm choâm     Vinh Söû Gm 
3230 Haønh trang giaõ töø     Tröôøng Sa D 
3231 Noãi buoàn chöa quen      Hoaøng Xuaân Giang F 
3232 Tieãn bieät       Toâ Thanh Tuøng Gm 
3233 Anh Saùu Höõu Minh Dm 
3234 Coøn thöông rau ñaéng moïc sau heø   Baéc Sôn Gm 
3235 Chieàu laøng em      Truùc Phöông E 
3236 Khi ñaõ yeâu       Phöôïng Linh D 
3237 Yeâu em moät ñôøi chieâm bao     Nhaïc ngoaïi quoác F 
3238 Coù nhieàu khi      Nhaïc ngoaïi quoác C 
3239 Tieãn em nôi phi tröôøng     Nhaïc ngoaïi quoác G 
3240 Goïi teân ngöôøi yeâu      Nhaïc ngoaïi quoác G 
3241 Khi ta hai möôi      Nhaïc ngoaïi quoác F 
3242 Khuùc haùt daâng cho tình buoàn     Nhaïc ngoaïi quoác C 
3243 Chôø em       Nhaïc ngoaïi quoác Bbm 
3244 Nieàm mô öôùc tröôøng sinh     Nhaïc ngoaïi quoác G 
3245 Vaéng boùng ngöôøi yeâu     Nhaïc ngoaïi quoác C 
3246 Khi xöa ta beù     Nhaïc ngoaïi quoác Dm 
3247 Chuû nhaät töôi hoàng      Nhaïc ngoaïi quoác D 
3248 Hoân nhau laàn cuoái      Nhaïc ngoaïi quoác Dm 
3249 Hai khía caïnh cuoäc ñôøi     Nhaïc ngoaïi quoác C 
3250 Giaøn thieân lyù ñaõ xa      Nhaïc ngoaïi quoác Dm 
3251 Gieát tình gian doái      Nhaïc ngoaïi quoác Em 
3252 Con taøu tieãn em      Nhaïc ngoaïi quoác A 
3253 Hôõi ngöôøi tình Lara      Nhaïc ngoaïi quoác G 
3254 Anh vaãn bieát Nhaïc ngoaïi quoác Eb 
3255 Ñoàng xanh                     Nhaïc ngoaïi quoác Cm 
3256 Tình thieân thu      Nhaïc ngoaïi quoác Gm 
3257 Chuyeän tình xöa      Nhaïc ngoaïi quoác F 
3258 Toâi noùi ñuøa      Nhaïc ngoaïi quoác G 
3259 Ñaùm cöôùi ngöôøi ta      Nhaïc ngoaïi quoác F 
3260 Ngöôøi yeâu neáu ra ñi      Nhaïc ngoaïi quoác Bm 
3261 Chuoâng ngaân vang      Nhaïc ngoaïi quoác C 
3262 Noãi ñau dòu daøng      Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3263 Xin em goõ ba tieáng      Nhaïc ngoaïi quoác D 
3264 Tình cho khoâng      Nhaïc ngoaïi quoác Dm 
3265 Tình yeâu maøu xanh      Nhaïc ngoaïi quoác F 
3266 Doøng soâng tuoåi nhoû     Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3267 Hoäi muøa hoa      Nhaïc ngoaïi quoác Em 
3268 Em ñeïp nhaát ñeâm nay     Nhaïc ngoaïi quoác C 
3269 Ngöôøi ñeïp       Nhaïc ngoaïi quoác C 
3270 Muøa tình yeâu      Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3271 Cöù yeân vui       Nhaïc ngoaïi quoác C 
3272 Cho toâi tình yeâu     Nhaïc ngoaïi quoác F 
3273 Cho toâi quen      Nhaïc ngoaïi quoác E 
3274 Aùnh ñeøn saân khaáu Nhaïc ngoaïi quoác Gm 
3275 Yeâu em baèng caû traùi tim     Nhaïc ngoaïi quoác Eb 
3276 Chuyeän tình      Nhaïc ngoaïi quoác Gm 
3277 Quaùn gioù      Nhaïc ngoaïi quoác Eb 
3278 Doøng ñôøi       Nhaïc ngoaïi quoác C 
3279 Hoâm nay khoâng söõa      Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3280 Hôõi em yeâu!      Nhaïc ngoaïi quoác F 
3281 Tình yeâu oâi tình yeâu     Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3282 Khuùc haùt thanh xuaân     Nhaïc ngoaïi quoác C 
3283 Ngöôøi cha daáu yeâu      Nhaïc ngoaïi quoác Em 
3284 Buùp beâ khoâng tình yeâu Nhaïc ngoaïi quoác G 
3285 Hôõi ngöôøi coù hay      Nhaïc ngoaïi quoác Dm 
3286 Vaéng naøng       Nhaïc ngoaïi quoác Bb 
3287 Haï vaøng bieån xanh      Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3288 Thuù yeâu thöông      Nhaïc ngoaïi quoác Bm 
3289 Ñöôøng bay em ñi      Nhaïc ngoaïi quoác F 
3290 Baøi luaân vuõ muøa möa Nhaïc ngoaïi quoác D 
3291 Tieáng aâm thaàm      Nhaïc ngoaïi quoác Dm 
3292 Buùp beâ baèng söù Nhaïc ngoaïi quoác C 
3293 Tình ca du muïc      Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3294 Chuùng ta laø theá giôùi      Nhaïc ngoaïi quoác D 
3295 Khoâng coù em      Nhaïc ngoaïi quoác Db 
3296 Ngöôøi ñaøn baø ñang yeâu     Nhaïc ngoaïi quoác Bm 
3297 Nhöõng lôøi xin em      Nhaïc ngoaïi quoác G 
3298 Hoâm nay ta veà     Nhaïc ngoaïi quoác E 
3299 Ngaøy hoâm qua      Nhaïc ngoaïi quoác Dm 
3300 Nhôù thöông ngaøy thaùng qua     Nhaïc ngoaïi quoác E 
3301 Khoâng caàn noùi anh yeâu     Nhaïc ngoaïi quoác Dm 
3302 Côn ñau tình aùi      Nhaïc ngoaïi quoác Fm 
3303 Tình ñaõ phai      Nhaïc Hoa Em 
3304 Tình ca muoân thuôû     Nhaïc ngoaïi quoác G 
3305 Lôøi giaõ bieät      Nhaïc Nh3/4t Bb 
3306 Chæ laø giaác mô     Nhaïc ngoaïi quoác F 
3307 Tình thoaùng bay      Nhaïc ngoaïi quoác G 
3308 Himalaya       Nhaïc ngoaïi quoác C 
3309 Ngaøy taân hoân      Nhaïc ngoaïi quoác C 
3310 Lôøi yeâu thöông      Nhaïc ngoaïi quoác C 
3311 Vai aùo maøu xanh      Nhaïc ngoaïi quoác Em 
3312 Moái tình xa xöa      Nhaïc coå ñieån Eb 
3313 Mô moäng       Nhaïc coå ñieån D 
3314 Nhaïc chieàu       Nhaïc coå ñieån Bb 
3315 Tình vui       Nhaïc ngoaïi quoác G 
3316 Daùng tieân nöõ     Nhaïc ngoaïi quoác Gm 
3317 Chieác aùo baø ba      Nguyeãn Thieän Thanh Bm 
3318 Chuû Nhaät buoàn      Nhaïc ngoaïi quoác Cm 
3319 Noùi vôùi em       Nhaïc ngoaïi quoác C 
3320 Leân ñaøng       Löu Höõu Phöôùc C 
3321 Moâi tím       Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3322 Tan taùc       Nhaïc ngoaïi quoác Gm 
3323 Thaát tình       Nhaïc Hoa A 
3324 Vuõ nöõ thaân gaày      Nhaïc ngoaïi quoác Gm 
3325 Huyeàn thoaïi ngöôøi con gaùi     Leâ höïu Haø D 
3326 Bieån nhô Trònh Coâng Sôn Gm 
3327 Chôø phone cuûa anh      Nhaïc ngoaïi quoác Dm 
3328 Chieàu       D.T.Töôùc,Hoà Dzeánh D 
3329 Chuyeän ba ngöôøi      Quoác Duõng C 
3330 Huyeàn thoaïi meï     Trònh Coâng Sôn Dm 
3331 Lôøi buoàn thaùnh      Trònh Coâng Sôn Am 
3332 Taï ôn Trònh Coâng Sôn A 
3333 Taø aùo xanh Töø Linh C 
3334 Chieàu nhôù Töø Huy A 
3335 Suoái mô  V n Cao Am 
3336 Noùi sao cho em hieåu      Nhaïc ngoaïi quoác C 
3337 Ngöôøi yeâu nheù     Nguyeãn Ngoïc Thieän F 
3338 Meï hieàn        Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3339 Goïi teân boán muøa      Trònh Coâng Sôn F 
3340 Nhôù veà em       Nguyeãn Ngoïc Thieän F#m 
3341 Thöông veà mieàn ñaát laïnh     Minh Kyø Dm 
3342 Coâ laùng gieàng      Hoaøng Quyù Dm 
3343 Chuyeän phim buoàn      Nhaïc ngoaïi quoác D 
3344 Tình ñôøi       Minh Kyø,Vuõ Chöông Em 
3345 Lyù caây boâng 1      Daân ca Nam boä Am 
3346 Ngöôøi tình Nam Myõ     Nhaïc ngoaïi quoác D 
3347 Lyù caây boâng 2 (Ñoàng Thaùp)     Daân ca Nam boä C 
3348 Lyù con saùo 1      Daân ca Nam boä F 
3349 Lyù con saùo 2 (Goø Coâng)     Daân ca Nam boä Bm 
3350 Neáu em laø ngöôøi tình     Nguyeãn Ngoïc Thieän Am 
3351 Lyù ngöïa oâ 1 (Thöøa Thieân Hueá)    Daân ca Nam boä Am 
3352 Lyù quaï keâu 1      Daân ca Nam boä C 
3353 Chieàu Vuõng Taøu      Hoaøng Troïng F 
3354 Ñoâi maét       Xuaân Hoàng Am 
3355 Em khoâng nguû vì em ñang nhôù   Cheá Lan Vieân G 
3356 Haõy haùt leân      Nhaïc ngoaïi quoác C 
3357 Em gaùi Haø Tieân      Y Vaân G 
3358 Caây ñieäp vaøng T.Döông,N.N.Thieän A 
3359 Haø Noäi muøa thu      Vuõ Thanh D 
3360 Ngöôøi em mieàn caùt traéng     Minh Kyø D 
3361 Troïn kieáp yeâu ngöôøi     Nhaïc Hoa A 
3362 Tuoåi thô       Leâ Thöông Bb 
3363 Nhaïc saàu töông tö     H.Troïng,H.Döông Dm 
3364 Ngaøy veà      Hoaøng Giaùc E 
3365 Qua caàu gioù bay      Daân ca Baéc boä Am 
3366 Haõy twist leân naøo      Nhaïc quoác teá A 
3367 Qua mieàn Haø Tieân      Y Vaân Am 
3368 Queâ em       Nguyeãn Ñöùc Toaøn G 
3369 Luùa veà ñeâm traêng      Phaïm Theá Myõ C#m 
3370 Mieàn Trung nhôù thöông     Chaâu Kyø Am 
3371 Chieàu treân queâ höông toâi     Trònh Coâng Sôn Em 
3372 Hoa tím ngoaøi saân      Thanh Tuøng D 
3373 I love you, OK      Nhaïc ngoaïi quoác Dm 
3374 Laù xanh       Hoaøng Vieät G 
3375 Moät thuôû yeâu ñaøn      Hoaøng Troïng,V.Phuùc D 
3376 Mandoley       Nhaïc quoác teá Dm 
3377 Muøa thu khoâng trôû laïi     Phaïm Troïng Caàu Bb 
3378 Cho em muøa xuaân tình yeâu     Leâ Trung Hieáu Bm 
3379 Ngoïc Lan       Döông Thieäu Töôùc Eb 
3380 Haùt hoäi traêng raèm      Daân ca Baéc boä C 
3381 Boán muøa yeâu nhau Ñoã Leã C 
3382 Boâng hoàng caøi aùo Phaïm Theá Myõ Bb 
3383 Caùnh chim coâ ñôn      Trònh Coâng Sôn Am 
3384 Ñöøng hoûi vì sao toâi buoàn     Baûo Thu F#m 
3385 Ñöôøng moät chieàu      Y Vaân C#m 
3386 Nhôù muøa thu Haø Noäi     Trònh Coâng Sôn C 
3387 Sao chöa thaáy hoài aâm     Chaâu Kyø Dm 
3388 Thieân ñaøng buùp beâ     Ca nhaïc Thieáu nhi D 
3389 Tình thöông maùi laù     Truùc Phöông Bb 
3390 Tieáng thu       Leâ Thöông Bb 
3391 Vì ñaâu       Ngoïc Leã Dm 
3392 Vì sao       Töø Huy Em 
3393 Xoùm vaéng       Nhaïc Hoa C 
3394 Yeâu nhau ñi      Nhaïc ngoaïi quoác Dm 
3395 Xích laïi gaàn nhau      Nhaïc ngoaïi quoác G 
3396 Traàu cau       Phan Huyønh Ñieåu Am 
3397 Troáng côm       Daân ca Baéc boä G 
3398 Thuyeàn vaø bieån      Höõu Xuaân Dm 
3399 Maây lang thang      Nhaïc NQ-Lôøi Em  Nam Loäc
3400 Fernando       Nhaïc ngoaïi quoác Gm 
3401 Em khoâng thích nguû moät mình    Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3402 Lyù con saùo 3      Daân ca Nam boä Am 
3403 Lyù chuoàn chuoàn      Daân ca Nam boä G 
3404 Tieáng goïi thanh nieân     Löu Höõu Phöôùc C 
3405 Lyù ngöïa oâ       Daân ca Baéc boä Am 
3406 Lyù ngöïa oâ       Daân ca Nam boä C 
3407 Chieác khaên tay      Minh Kyø,Y Vaân D 
3408 Caùnh chim baït gioù     Nhaïc Hoa Em 
3409 Thoâi ta xa nhau      Nhaïc ngoaïi quoác F 
3410 Em laø taát caû     Nhaïc ngoaïi quoác Em 
3411 Saàu töông tö     Nhaïc Hoa D 
3412 Tình       Nhaïc ngoaïi quoác Dm 
3413 Töï chuû      Nhaïc ngoaïi quoác C 
3414 Em ñeïp nhö mô     Nhaïc ngoaïi quoác C#m 
3415 Khung trôøi hoø heïn      Toân Th1/2t L3/4p F 
3416 Tình ca muøa xuaân      Toân Th1/2t L3/4p E 
3417 Haønh quaân xa      Ñoã Nhu3/4n G 
3418 Em toâi       Leâ Traïch Löïu D 
3419 Vaãn haùt ru em      Traàn Long aån Gm 
3420 Con thuyeàn xa beán      Ñaëng Theá Phong Dm 
3421 Caây truùc xinh Daân ca Baéc boä Dm 
3422 Chuyeán ñoø queâ höông     Vy Nh3/4t Taûo Dm 
3423 Em ôi Haø Noäi phoá     Phuù Quang Am 
3424 Chia xa       N.Hieäp,Thöôøng Ñoan Dm 
3425 Tình ca cho em      N.Nam,Phan Vuõ Em 
3426 Nhö khuùc tình ca      Nguyeãn Ngoïc Thieän Am 
3427 Tuøy höùng lyù qua caàu     Traàn Tieán Dm 
3428 Laøng toâi       V n Cao C 
3429 Nhö doøng soâng chaûy ngöôïc     Traàn Long aån Gm 
3430 Chò Haèng       Minh Kyø G 
3431 Caâu hoø beân bôø Hieàn Löông Hoaøng Hieäp,Ñ.Giao G 
3432 Haõûy haøn gaén theá giôùi     Nhaïc ngoaïi quoác A 
3433 Noãi ñau nieàm nhôù     Nhaïc ngoaïi quoác G 
3434 Lyù ngöïa oâ 2      Haùt boäi Dm 
3435 Ai cho toâi tình yeâu Truùc Phöông  Am 
3436 Ñôøi phuø du       Nhaïc Hoa Em 
3437 Gioït möa thu      Ñaëng Theá Phong Em 
3438 Laïnh luøng       V.Lang,T.Laønh G 
3439 Möa treân phoá HueáÛ     Minh Kyø,Thuïy Khöông w
3440 Ai bieát Nhaïc ngoaïi quoác Em 
3441 Kyû nieäm thaønh phoá tuoåi thô    Hoàng Ñ ng Em 
3442 Nhaïc röøng       Hoaøng Vieät C 
3443 Hoà treân nuùi      Phoù Ñöùc Phöông Am 
3444 Ai cho em tình yeâu Ngoïc Leã F#m 
3445 Böôùm hoa N.V.Thöông,Kim Minh D 
3446 Boùng chieàu xöa Döông Thieäu Töôùc Bb 
3447 Con keânh xanh xanh     Ngoâ Huyønh Bb 
3448 Coâ beù voâ tö      Traàn Tieán G 
3449 Con keânh ta ñaøo      P.Tuyeân,B.V.Dung D 
3450 Coâ ñôn       Nhaïc ngoaïi quoác F 
3451 Chæ coù em trong tim      Nhaïc Hoa C 
3452 Ñeán vôùi em ñeâm nay     Nhaïc ngoaïi quoác D 
3453 Nöôùc maét hoïc troø     Baûo Ch1/2n A 
3454 ÔÛ hai ñaàu noãi nhôù     Phan Huyønh Ñieåu Am 
3455 Tình ca Vuõng Taøu      Hoaøng Vaân F 
3456 Tình em bieån caû     Nguyeãn Ñöùc Toaøn G 
3457 Baøi ca cho anh Tröông Tuyeát Mai  F 
3458 Lyù quaï keâu 2 (Soùc Traêng)     Daân ca E 
3459 Ñôïi       Huy Thuïc,V.Q.Phöông Am 
3460 Nhôù      Leâ Yeân,Thanh Haûi F 
3461 Ñöôøng caøy ñaûm ñang     An Chung F 
3462 Mô hoa       Hoaøng Giaùc E 
3463 Ñoâi ngaû ñoâi ta      Traàn Thieän Thanh D 
3464 Muøa xuaân ñeán roài ñoù     Traàn Chung A 
3465 Em ñi chôi thuyeàn      Traàn Kieát Töôøng C 
3466 Hoa söõa       Hoàng Ñ ng Dm 
3467 Haùt töø xoùm bieån Caø Mau     An Chung Dm 
3468 Ñeám sao       V n Chung G 
3469 Baéc Sôn V n Cao G 
3470 Samba mambo      Nhaïc ngoaïi quoác Em 
3471 Ngöôøi Chaâu Yeân em baén maùy bay    Troïng Loan G 
3472 Nhaát queá nhò lan      Quan hoï Baéc Ninh C 
3473 Bieån cuûa anh Bieån cuûa em Chu Minh Em 
3474 Baùc ñang cuøng chuùng chaùu haønh quaân Huy Thuïc Gm 
3475 Chieàu veà treân soâng OÂ moân     Trieàu Daâng Bm 
3476 Tieåu ñoaøn 307      Ngyueãn höõu Trí E 
3477 Tieáng ñaøn Ta Lö     Huy Thuïc Bm 
3478 Trong saùng ñoâi mieàn     An Chung F 
3479 Bieån ru Töø Huy Em 
3480 Chieàu vaøng      Nguyeãn V n Khaùnh C 
3481 Bieån haùt chieàu nay Hoàng Ñ ng D 
3482 Löôïn troøn löôïn kheùo     V n Chung Am 
3483 Lyù möôøi thöông      Daân ca mieàn Trung C 
3484 Möôøi nhôù      Daân ca Dm 
3485 Voøng tay caàu hoân      Traàn Tieán Am 
3486 Khuùc haùt chieàu Haø Noäi     L.Vónh,Haûi Nhö E 
3487 Vì anh yeâu em      Nhaïc ngoaïi quoác C 
3488 Bieát ôn Voõ Thò Saùu Nguyeãn Ñöùc Toaøn Am 
3489 Coâ Thaém vui xuaân      Nhaïc Hoa C 
3490 Cuoäc tình thöù nhaát      Nhaïc ngoaïi quoác D 
3491 Ñoâi lôøi       Nhaïc ngoaïi quoác C 
3492 Haän tình trong möa      Nhaïc ngoaïi quoác Dm 
3493 Khi coâ ñôn anh goïi teân em     Nhaïc Nh3/4t G 
3494 Xin chaøo       Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3495 Thaèng Cuoäi      Leâ Thöông C 
3496 Lôøi cuoái cho tình yeâu     Nhaïc Hoa C 
3497 Buoàn taøn thu V n Cao Am 
3498 Muoân kieáp yeâu nhau     Nhaïc Hoa C 
3499 Möa       Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3500 Möa chieàu kyû nieäm      Nhaïc ngoaïi quoác F 
3501 Ngöôøi tình yeâu daáu     Nhaïc Hoa D 
3502 Em thaáy gì qua côn möa     Nhaïc ngoaïi quoác G 
3503 Yeâu em tuoåi möôøi laêm     Phaïm Thanh Sôn C 
3504 Ai leân xöù hoa ñaøo Hoaøng Nguyeân C 
3505 Mô veà em       Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3506 Trôû laïi Cao baèng      Taân Huyeàn F 
3507 Möa chieàu nhôù nhau     Nguyeãn Höõu Thieát C 
3508 Moät thoaùng Hoà Taây      Phoù Ñöùc Phöông Em 
3509 Chia tay hoaøng hoân      Thu3/4n Yeán Am 
3510 Nhôù veà Cuùc Phöông      Traàn Chung Em 
3511 Nhöõng coâ gaùi quan hoï    Phoù Ñöùc Phöông Dm 
3512 Giaû töø tình yeâu      Nhaïc ngoaïi quoác C 
3513 Trôøi möa cho öôùt aùo em     Maëc Theá Nhaân D 
3514 Taïm bieät chim eùn      Traàn Tieán Gm 
3515 Nha Trang ôi muøa thu laïi veà    V n Kyù G 
3516 Ngoài töïa song ñaøo      Daân ca quan hoï Em 
3517 Noåi troáng leân röøng nuùi ôi     Hoaøng Vaân F 
3518 Muøa hoa anh ñaøo      Nhaïc Nh3/4t Am 
3519 Möôøi thöông      Daân ca F 
3520 Leân ngaøn       Hoaøng vieät Am 
3521 Göûi naéng cho em      B.Dung/Phaïm Tuyeân D 
3522 Muøa xuaân ñeán roài ñoù     Traàn Chung D 
3523 Ñöôøng veà hai thoân      Phaïm Theá Myõ Em 
3524 Ñôïi chôø trong côn möa     Theá Hieån Am 
3525 Ñi qua vuøng coû non      Traàn Long aån Gm 
3526 Ñeâm Tröôøng Sôn nhôù Baùc     Traàn Chung Bm 
3527 Ñaøn chim Vieät      V n Cao Gm 
3528 Chuyeän tình      Minh Kyø/Anh Baèng Em 
3529 Cho con       Phaïm Troïng Caàu G 
3530 Chieàu möa ai ñöa em veà    Maëc Theá Nhaân Am 
3531 Caùm ôn muøa thu      Thanh Tuøng Am 
3532 Baøi ca xaây döïng Hoaøng Vaân Dm 
3533 Baøi ca treân soùng Töø Huy Em 
3534 Baéc Kim thang Daân ca G 
3535 Meï ôi       Nhaïc ngoaïi quoác Dm 
3536 Xa khôi       Nguyeãn Taøi Tueä Am 
3537 Giai ñieäu Toå quoác      Traàn Tieán Em 
3538 Im laëng ñeâm Haø noäi      Phuù Quang Am 
3539 Sôïi nhôù sôïi thöông      Phan Huyønh Ñieåu Am 
3540 Thô tình cuoái muøa thu     Phan Huyønh Ñieåu Gm 
3541 Trôøi Haø Noäi xanh      V n Kyù D 
3542 Doøng soâng xanh      Nhaïc ngoaïi quoác C 
3543 Tình meï      Nhaïc ngoaïi quoác F 
3544 Traêng xöa       V n Kyù A 
3545 Haø Noäi traùi tim hoàng     Nguyeãn Ñöùc Toaøn F 
3546 Sao anh khoâng laø     Tröông Tuyeát Mai Dm 
3547 Baâng khuaâng hoa söõa H.Caùt/Vuõ Thanh D 
3548 Nhaïc chieàu       Nhaïc coå ñieån C 
3549 Haûy ñeán vôùi anh      Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3550 Laù ruïng       Nhaïc ngoaïi quoác Em 
3551 Tröng Vöông khung cöûa muøa thu    Nhaïc ngoaïi quoác Bb 
3552 Phuùt vui chöa taøn      Nhaïc ngoaïi quoác A 
3553 Tình ca muøa Xuaân      Toân th1/2t L3/4p A 
3554 Ngöôøi em aùo tím      Minh Kyø G 
3555 Thöông em chín ñôïi möôøi chôø   Minh Ñöùc Bm 
3556 Ngaøy xöa       Haø Q.Minh,Toâ Vuõ D 
3557 Côn möa       Huyønh Lam Dm 
3558 Tìm ñaâu       Ngoïc Sôn Cm 
3559 Tuoåi bieát yeâu      Töø Huy C 
3560 Veà thaêm meï     Traàn Chung F 
3561 AÙo em chöa maëc moät laàn Hoaøi Linh Dm 
3562 Baøi ngôïi ca queâ höông Thanh Sôn C 
3563 Boùng ngöôøi cuøng thoân Y Vaân Em 
3564 Chuyeän ñeâm möa      H.Linh,Nguyeãn Hieàn Gm 
3565 Chuyeän tình cuûa bieån     Thanh Tuøng D 
3566 Ñen thì ñen      Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3567 Ñöôøng veà hoaøng hoân     Hoàng Ñ ng Dm 
3568 Em vaø toâi       Thanh Tuøng D 
3569 Con gaùi thöôøng hay khoùc     N.V.Hieân,U.Nguyeân A 
3570 Hai chuyeán taøu ñeâm     Truùc Phöông Cm 
3571 Kyû nieäm ñeâm heø     Syõ Ñan Bb 
3572 Möa ngaâu       Thanh Tuøng G 
3573 Möa thì thaàm      Toân Th1/2t L3/4p F 
3574 Ngaøy cöôùi em      Y Vuõ Bm 
3575 Bao naêm ta chôø em Nguyeãn Ngoïc Thieän Em 
3576 Laëng thaàm       Theá Hieån,Aí Phöông Bm 
3577 Öôùc thaàm       Toâ Thanh Tuøng A 
3578 Tieáng troáng Baranöng     Traàn Tieán Bm 
3579 Gioït buoàn       Vuõ Hoaøng C 
3580 Ñeâm thu       Ñaëng Theá Phong Em 
3581 Côn möa chieàu chuû nhaät     Töø Huy Gm 
3582 Chieán thaéng Ñieän bieân     Ñoã Nhu3/4n C 
3583 Thoâi em haõy veà     Nguyeãn Ngoïc Thieän C 
3584 Ñöøng yeâu toâi nheù     Nguyeãn Ngoïc Thieän A 
3585 Gôûi aùnh traêng theà     Hoaøi Nam Em 
3586 Khi tình ñaõ nhaït phai     Nhaïc ngoaïi quoác C 
3587 Khoâng nhö nhau      Nhaïc ngoaïi quoác F 
3588 Moäng tình ñaàu      Nhaïc Hoa Cm 
3589 Bao giôø ta gaëp nhau Nhaïc ngoaïi quoác Cm 
3590 Laïc maát muøa xuaân      Nhaïc ngoaïi quoác Dm 
3591 Göûi ngöôøi em gaùi      Ñoaøn Chuaån,T.Linh C 
3592 Tieáng soùng bieån      Nhaïc Hoa Gm 
3593 Tieåu Long Nöõ Döông Qua     Nhaïc Hoa Cm 
3594 Tình yeâu ñaõ maát      Nhaïc ngoaïi quoác D 
3595 Voïng ngaøy xanh      Khaùnh B ng Am 
3596 Nhòp thôû muaø xuaân      Döông Thuï Dm 
3597 Nhöõng gioït möa khuya     Trònh Coâng Sôn Cm 
3598 Em laø traùi tim, laø taâm hoàn anh    Nhaïc ngoaïi quoác Dm 
3599 Moâi ñoû       Nhaïc Hoa Em 
3600 Ngaøy mai khoâng coù anh     Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3601 AÙo vaøng ngöôøi yeâu Vinh Söû Em 
3602 Chæ coøn traùi tim      Nguyeãn Ngoïc Thieän C 
3603 Tieáng chuoâng chieàu thu     Toâ Vuõ Cm 
3604 Muøa haï vaø nhöõng chuøm hoa traéng    Thanh Tuøng A 
3605 Taâm tình ngöôøi thuûy thuû    Hoàng Vaân D 
3606 Xin ñöøng noùi yeâu em     V n Kyù A 
3607 Chieác ba loâ vaø em baøi ca tình nguyeän    Hoaøng Taïo Em 
3608 Chieàu Hoà Taây      Hoà Baéc D 
3609 Chuyeän tình A Zun     Vuõ Thanh D 
3610 Coâ gaùi hoäi xuaân      Traàn Chung Gm 
3611 Doøng nöôùc maùt      Hoà Baéc E 
3612 Ñaø Laït chieàu thu      Vuõ Thanh Bb 
3613 Ñôïi anh veà      V n Duy & V n Thuùy Em 
3614 Gaùi thoân Ñoaøi, Trai thoân Thöôïng    P.Huyeàn,V n Chung Gm 
3615 Göûi Vieät Trì Chung Thaønh phoá ngaõ ba soâng   Hoà Baéc F 
3616 Leânh ñeânh       Hoàng Ñ ng Gm 
3617 Lôøi taïm bieät luùc leân ñöôøng     Vuõ Troïng Hoái Cm 
3618 Neáu em tôùi thaêm ñaûo     Troïng Loan Dm 
3619 Thaû chieàu vaøo tranh      Vuõ Thanh Am 
3620 Mai vaãn coøn xuaân      Baûo Thu Em 
3621 Hoûi möa       Syõ Ñan A 
3622 Laàn cuoái cuøng      Dieân An Dm 
3623 Maøu möïc tím      Tröông Quang Luïc D 
3624 Maët trôøi tröôùc bieån      Nguyeãn Ñöùc Trung Dm 
3625 Haõy giöõ giuøm toâi      Nguyeãn Ngoïc Thieän Dm 
3626 Ñaø Laït moäng mô     Töø Huy D 
3627 Anh veà tình ñeïp queâ höông Hoaøng Phöông D 
3628 Böôùc xuoáng ñôøi Traàn Long aån Dm 
3629 Chieàu queâ      Hoaøng Quyù F 
3630 Chuùc Xuaân       Töø Huy Em 
3631 Chuyeän caønh hoa Mi moâ sa     Hoàng Vaân,Nh3/4t Tu1/2n D 
3632 Con chim hay hoùt      Khu1/2t Nguyeân C 
3633 Veà laïi queâ em      Vuõ Thaønh D 
3634 Ñöøng khoùc nghe em      Anh Thy D 
3635 Em böôùc vaøo ñôøi toâi     Nguyeãn Höõu Dm 
3636 Baøi haùt cho con Nhaïc ngoaïi quoác D 
3637 Boys,boys,boys Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3638 Caùnh chim coâ ñôn      Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3639 Caùnh hoàng Trung Quoác     Nhaïc ngoaïi quoác C 
3640 Darling I love you      Nhaïc ngoaïi quoác F 
3641 Ñieäu tình muoân thuôû     Nhaïc ngoaïi quoác F 
3642 Goïi phone cho em      Nhaïc ngoaïi quoác F 
3643 Laõng du       Nhaïc ngoaïi quoác Dm 
3644 Moäng ñeïp ngaøy xöa      Nhaïc ngoaïi quoác Dm 
3645 Ngöôøi tình muøa ñoâng     Nhaïc ngoaïi quoác C 
3646 Nhöõng muøa naéng ñeïp     Nhaïc ngoaïi quoác F 
3647 Sukiyaka       Nhaïc ngoaïi quoác G 
3648 Tan vôõ      Nhaïc ngoaïi quoác C 
3649 Trieäu ñoaù hoàng      Nhaïc ngoaïi quoác Em 
3650 Buïi phaán Vuõ Hoaøng C 
3651 Boâng hoàng taëng coâ Traàn Quang Huy D 
3652 Bieát bao nhieâu tình Nhaïc ngoaïi quoác C 
3653 Tình heø      Nhaïc ngoaïi quoác F 
3654 Lôøi töø giaû      Nhaïc ngoaïi quoác Eb 
3655 Ca khuùc cho em Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3656 Boùng daùng tình yeâu Nhaïc ngoaïi quoác Em 
3657 Toâi vaãn khoâng queân em     Nhaïc ngoaïi quoác Dm 
3658 Troâi theo gioøng ñôøi      Nhaïc ngoaïi quoác C 
3659 Roài em cuõng ra ñi      Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3660 Naéng tình       Nhaïc ngoaïi quoác Dm 
3661 Haïnh phuùc cho ngöôøi yeâu     Nhaïc ngoaïi quoác C 
3662 Llame l'amour      Nhaïc ngoaïi quoác Bm 
3663 Coøn ñaâu       Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3664 Adam vaø Eve Nhaïc ngoaïi quoác  G 
3665 Chuùc em sinh nhaät      Nhaïc ngoaïi quoác F 
3666 AÛo moäng tình yeâu Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3667 Uyeân öông hoà ñieäp moäng     Nhaïc ngoaïi quoác G 
3668 Cho em tình hoàng      Nhaïc ngoaïi quoác Em 
3669 Phuï tình       Nhaïc ngoaïi quoác Em 
3670 Ñeán beân toâi baïn ôi      Nhaïc ngoaïi quoác Dm 
3671 Sao lìa xa       Nhaïc ngoaïi quoác E 
3672 Tình yeâu trôû laïi      Nhaïc ngoaïi quoác C 
3673 Yeâu moät mình      Nhaïc ngoaïi quoác Em 
3674 Gian doái       Nhaïc ngoaïi quoác Dm 
3675 Giaû bieät tình em      Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3676 Möa saàu       Nhaïc ngoaïi quoác Am 
3677 Cho tình yeâu      Nhaïc ngoaïi quoác G 
3678 Queân maát anh      Nhaïc Hoa D 
3679 Chaùu voâ maãu giaùo      Phaïm Minh Tu1/2n F 
3680 Ave Maria Frank Schubert Bb 
3681 Ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc     Nguyeãn Ngoïc Thieän C 
3682 Möøng tuoåi meï      Traàn Long aån Em 
3683 Non cao xanh bieác      Nhaïc Hoa Dm 
3684 Ôn nghóa sinh thaønh      Döông Thieäu Töôùc D 
3685 Phím ngaø      Nguyeãn Trung Cang C 
3686 Saùng maõi tình höõu nghò    Nhaïc Hoa D 
3687 Taây Du Kyù      Nhaïc Hoa E 
3688 Traùi ñaát naøy Cuûa chuùng em     Tröông Quang Luïc C 
3689 Vöôøn caây cuûa ba      Phan Nhaân D 
3690 Tröôøng laøng toâi      Phaïm troïng Caàu D 
3691 Mô öôùc roài ñaây Aubrey     Nhaïc ngoaïi quoác G 
3692 Khoâng toâ moäng haûo huyeàn     Nhaïc Hoa E 
3693 Heø ñaõ tôùi Time of the season    Nhaïc ngoaïi quoác G 
3694 Heø 42 Summer 42      Nhaïc ngoaïi quoác F 
3695 Ñeâm buoàn Night in white satin    Nhaïc ngoaïi quoác G 
3696 Daùng xöa Ñaø Laït      Nguyeãn Trung Cang C 
3697 Daï khuùc soâng Daân      Nhaïc Hoa Eb 
3698 Cho ngöôøi yeâu beù nhoû    Two of us G 
3699 Chæ coù theå hoài töôûng chuyeän ngaøy xöa   Nhaïc Hoa C